Uzly

Pevnost lana v uzlu
Pevnost samotného lana v tahu je velmi vysoká a to až 2000 kg. Pevnost lana v tahu závisí na jeho průměru. Lano o průměru 8 mm má pevnost v tahu 1640 kg, 9 mm lano má pevnost v tahu 1900 kg. Pokud na něm však uděláme uzel, jeho pevnost se snižuje. Nemusíme se však obávat, že se lano přetrhne. Při uvázání uzlu se pevnost lana snižuje přibližně o polovinu. Na pevnost lana působí také různá zatížení.

Normální zatížení – jeden, příp. oba prameny lana vycházejícího z uzlu jsou zatěžovány v rovině průchodu uzlem.(A)

Anomální zatížení – je možné pouze u smyček navázaných na délce lana a zatěžujeme oba prameny lana vedoucí z uzlu, avšak vzájemně opačným směrem. Uzel je tady jakoby roztahován.(B)

Obvodové zatížení – opět je možné pouze u smyčky. Zatěžován však není ani jeden z pramenů vycházejících z uzlu, ale vnitřní obvod smyčky a to ve dvou nebo více směrech. Podle druhu uzlu odpovídá normálové nebo anomální zátěži.(C)V některých vyjímečných situacích se může uzel při obvodovém zatížení rozvázat. Tento případ nastává u dračí smyčky a to již při zatížení 150 kg, proto je dračí smyčka nevhodná pří jištění prvolezce. Dračí smyčka lze ovšem velmi lehce uvázat jednou rukou.Jestliže vážeme jakýkoli uzel obvykle se skládá z několika fází. Uzel začínáme vázat ohybem (A), následuje závit (B) a pokračuje okem (C).Kromě této základní terminologie vázání uzlu rozlišujeme ještě následující názvosloví:

Kopírování uzlu – uváděno také jako „opíchání“ uzlu.Konec lana vstupuje zpět do uzlu, který určuje trajektorii a zbytek lana jej následuje. Za uzlem je pramenem lana vytvořena smyčka.
Uzel vyvázaný na délce lana – jedná se o uzel vyvázaný kdekoli v délce lana.
Smyčka – uzlem vytvořené oko, pevně kotvící předmět v něm uzavřený. Smyčky mohou být stahovací (lodní, liščí,…) nebo pevné (dračí, osmičkový,…).
Dvojitý – trojitý uzel – vícenásobná aplikace závitů uzlu kolem předmětu nebo pramene lana.
Dvojitá – trojitá smyčka – z uzlu vycházejí dvě nebo více závěsných ok.
Pramen – část lana v uzlu nebo konec pokračující volně dál jako nosné lano.
Pramen smyčky – vychází z uzlu a opět se do něj vrací, čímž vytváří vlastní oko smyčky.
Zbytkový konec – pramen lana, který vychází z uzlu. Někdy také označován jako volný. Vzniká při kopírovaných (provazovaných) uzlech.

Uzly slouží samostatně nebo ve spojení s jistícími prostředky jako další jistící pomůcky při lezení na umělých stěnách nebo skalách. Při lezení nestačí pouze lano a jistící prostředky, ale je nutné znát i několik základních uzlů, a také jejich použití v různých situacích, které na skále mohou nastat. Existuje několik druhů uzlů. Některé jsou pohyblivé jiné jsou pevné. Uzly můžeme rozdělit do několika základních skupin.

- uzly kotvící
- uzly spojovací
- uzly manipulační
- uzly prusíkovací ( prusíky )

Uzly kotvící

Jedná se o uzly, které slouží k pevnému spojení lezce s lanem nebo spojení lana s různými předměty ( strom, tyče a jiné prvky ). U těchto druhů uzlů bysme měli dodržovat pravidlo, při kterém je délka volného konce minimálně 10x průměr lana. ( Např. při tloušťce lana 10 mm je minimální délka volného konce lana 100 mm ).Volný konec lana pak zajistíme dvojtým uzlem ( okem )

Dvojitý osmičkový uzel
Je základním uzlem používaným v horolezectví. Slouží ke spojení úvazku s lanem. Lze jej uvázat několika způsoby.Nejběžnějším způsobem vázání je kopírováním.Další způsob vázání dvojitého osmičkového uzlu je kdekoli uprostřed lana.V případě vysokého zatížení se dvojitý osmičkový uzel velmi težko rozvazuje.V případě předpokládaného velmi vysokého zatížení lze využít osmičkového uzlu s dvojitou smyčkou, který se váže již na uvázaný osmičkový uzel s jednoduchou smyčkou.Vůdcovský uzel
Je nejjednodušším kotvícím uzlem. Lze jej použít jak na spojení lana s úvazkem, tak i na vytvoření smyčky pro karabinu. Po vysokém zatížení jde velmi težce rozvázat.Je možné jej uvazovat kopírováním,ale také kdekoli uprostřed lana.Dračí smyčka
Dříve nejpoužívanější uzel ke spojení lana s úvazkem.I po vysokém zatížení ho lze jednoduše rozvázat.Ovšem pozor: !!! Při obvodovém zatížení 150 Kg se rozvazuje !!!, proto už se z bezpečnostních důvodů moc nepoužívá. Má velkou výhodu oproti osmičkovému uzlu a to, že ho lze uvázat jednou rukou.Nebezpečí rozvazování dračí smyčky lze odstranit použitím dvojité smyčky v dračí smyčce. Tato varianta je jen pro pokročilé z důvodu špatné vizuální kontroly správnosti uvázaní uzlu a také má vyšší spotřebu lana.Dvojitou smyčku na dračí smyčce lze uvázat i kdekoli uprostřed lana.Rybářský uzel
Velmi jednoduchý kotvící uzel. Dnes se již v této verzi příliš nepoužívá. Ve svých modifikovaných formách nachází uplatnění jako pojistný uzel kotvících a spojovacích uzlů nebo jako uzel pro techniky polopřímého jištění. Nejčastější uplatnění nalézá při mimoúrovňovém jištění na stanovišti nebo navázání na střed lana.Devítkový uzel
Je jedním z dalších kotvících uzlů. Je pevnější než osmičkový uzel ovšem jeho vázání je složitéjší a po velkém zatížení se velmi težko rozvazuje.Alpský motýl
Uzel, který je vynikající zejména při anomální zátěži. Je ideální pro navazování na střed lana, navázání na ledovec nebo vyvázání brzdících uzlů v jistícím systému na ledovci.Uzly spojovací

Spojovací uzly slouží k propojení jednotlivých lan mezi sebou. Vždy je ale lepší vzít si dlouhé lano. Pokud nemáme dlouhé lano nebo pokud nastane situace, kdy musíme lana prodloužit,( např: při nastavování lana pro slaňování ),se používají následující uzly.

Ambulanční uzel
Nejjednodušší spojovací uzel vhodný zejména pro spojení dvou pevných smyček nebo například svázání šátku při vytváření závěsu pro poraněnou ruku.Rybářská spojka
Snadno se rozvazuje i po zatížení. Je nejvhodnější pro spojení dvou lan o nestejném průměru. Nebezpečí číhá v jeho jednoduchosti, kdy při tření o skálu může dojít k jeho rozvázání. Proto se používá dvojitá varianta rybářské spojkyOsmičkový uzel
Nejen jako kotvící, ale také jako spojovací lze použít osmičkový uzel. Lehce se rozvazuje i po vysokém zatížení a nerozvazuje se při tření a zachycení o skálu.Uzly manipulační

Tento druh uzlů slouží k jištění či uvolnění zátěže z jistícího bodu bez odlehčení nebo zajištění lana proti uvolnění. Jedná se o uzly se zapojením karabin.

Poloviční lodní smyčka
Základní manipulační uzel sloužící k jištění prvolezce i druholezce. Jako jediná zajišťuje dostatečné tření pro bezpečné zachycení pádu a je tedy doporučovaná mezinárodní horolezeckou asociací UIAA. Nevýhodou je vyšší kroucení lana při nesprávné manipulaci a také zejména zpočátku používání možnost stranového omylu založení a tedy riziko otevření zámku karabiny při zachytávání páduUzly prusíkovací

Jedná se svým způsobem o uzly manipulační, jejich specifická funkčnost je však vyčleňuje do samostatné skupiny. Vyznačují se především schopností sevření lana při zatížení a možnostíc posunu po laně při odlehčení.

Liščí smyčka
Je velmi jednoduchý uzel.Je nazývám také jednoduchý prusík.Může se použít i jako kotvící uzel.Velmi vhodný je pro svou jednoduchost u jištění na ledovci, například při zakládaní sněhové kotvy z cepínu nebo lyží.Prusíkův uzel dvojitý
Základní prusikovací uzel. Je možné jej vyvázat ve středu smyčky nebo na jejím konci. Uzel, který lze při vhodně zvoleném průměru smyčky snadno posunovat, spolehlivě drží v obou směrech zátěže. V případě nutnosti zvýšení spolehlivosti sevření použijeme jeho trojitou nebocčtvernou formu, pro běžné použití však dostačuje forma dvojitá (lano 10 mm, smyčka 6 mm).Pro použití na polovičních lanech je nejoptimálnější forma trojitá (lano 8,5 mm, smyčka 6 mm).Prusíkův uzel je možné vázat jak ze středu smyčky,...,tak i z jeho jednoho konce.Pokud dvojitý prusíkův uzel nestačí je možné vytvořit dalším navázaným závitem trojitý prusíkův uzel.Prohaskův a Machardův prusík
Prusíkovacích uzlů je několik druhů.Téměř podobné jsou prusíkovací uzly Prohaskův, ve kterém je použita i karabina,....., a Machardův prusík, kde jsou smyčky provlečeny přes sebe.Je mnoho dalších uzlů, které jsme tu nezmínili. Některé jsou velmi složité a využívají je lezci, kteří se vydávají na několikadenní výstupy na kolmých stěnách v zahraničí., Pro potřeby rekreačního lezení nebo sportovního lezení si vystačíte s uzly, které jsme tu uvedli.